รู้เท่าทันโลกธรรม

สัมผัสสิ่งใดอย่างไม่รู้เท่าทัน สิ่งนั้นจะนำทุกข์มาให้
สัมผัสสิ่งใดอย่างรู้เท่าทัน สิ่งนั้นจะนำสุขมาให้

การรู้เท่าทัน คือรู้ว่าโลกธรรม
เช่น สรรเสริญ หรือนินทาเกิดอย่างไร
มันอยู่ได้อย่างไร มันดับอย่างไร
มันมีคุณหรือข้อดีอะไรบ้าง มีโทษอะไรบ้าง

การรักษาจิตใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ต้องวางใจอย่างไร
มันไม่ง่าย แต่การพยายามทำสิ่งที่ไม่ง่าย
ก็ไม่ยากสำหรับผู้มีศรัทธา

พระอาจารย์ชยสาโร