ดั่งกันและกัน

เพราะเราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน
การดูแลความคิด คำพูด
และการกระทำของตัวเองให้เรียบร้อย
คือการดูแลผู้อื่นในขณะเดียวกัน