เหตุผลของใคร

ความพยายามให้คนอื่นเข้าใจเหตุผลของเรา
คือสัญญาณของอัตตา
ความพยายามเข้าใจเหตุผลของคนอื่น
คือเครื่องหมายของเมตตา

เมื่ออัตตาครองใจ เหตุผลของเราจะเป็นใหญ่
อย่าปล่อยให้เหตุผลของเราใหญ่
จนไม่เหลือพื้นที่ใจให้กับเหตุผลของคนอื่น

อย่าปล่อยอัตตาครองใจ
จนไม่เหลือพื้นที่ให้กับความเมตตา