ออกกำลังใจ

หากรู้สึกไม่มีสมาธิ จดจ่อกับอะไรไม่ค่อยได้ 
ว่อกแว่กง่าย ลองฝึกเช่นนี้ดูนะ

1. ฝึกจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น สัมผัสของลมหายใจ หรือเท้าที่สัมผัสพื้นเวลาเราเดิน 
ฝึกให้เป็นประจำวันละ 20 นาที สัก 4 สัปดาห์

2. ไม่ปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิด 
เรื่องอดีต เรื่องอนาคต หรือบทสนทนาในหัว
ดับความคิด โดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิด
หรือเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิด

เราจะสมาธิมากขึ้น และว่อกแว่กน้อยลงเอง